Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Behoudens schriftelijke overeengekomen andersluidende bedingen, geschiedt elke verkoping, levering of uitvoering van het werk onder huidige algemene voorwaarden, dewelke door de klant worden aanvaard door het louter overmaken van een bestelling of opdracht, ook in het geval dat er geen geschreven overeenkomst, bestelling of offerte voorhanden is. De BV Verheyen Binnenhuisinrichting kan in geen enkel opzicht gebonden zijn door de verkoops- of leveringsvoorwaarden van de klant , die aldus geen toepassing vinden.
Artikel 2: Offerte
De offerte opgesteld door de BV Verheyen Binnenhuisinrichting zijn opgesteld op basis en in functie van de door de klant verstrekte gegevens op het moment van het plaatsen van de bestelling. Zij is bindend, voor zover door de klant aanvaard en ondertekend binnen de 15 dagen na datum offerte, ten laatste op de vervaldatum van de offerte. Meerwerken door de klant gevraagd en niet voorzien in de offerte, worden in regie uitgevoerd tegen de kost van het materiaal en de gepresteerde uren.
Artikel 3 : Levering
De leverings- en uitvoeringstermijnen worden in samenspraak met de klant vastgelegd. De klant dient de werf klaar/vrij te maken en water en elektriciteit ter beschikking te stellen van BV Verheyen Binnenhuisinrichting. Indien zulks noodzakelijks is, dient de klant ervoor te zorgen dat de nodige vergunningen bekomen worden, zoals daat bouwvergunning, vergunning parkeerverbod, enz. Deze lijst is niet limitaitef. Indien wordt overeengekomen dat de klant de goederen zal ophalen bij BV Verheyen Binnenhuisinrichting, en de klant haalt de goederen niet af op de door hem meegedeelde datum, behoudt de BV Verheyen Binnenhuisinrichting zich het recht voor om na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen na schriftelijke aanmaning de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, in welk geval er een schadevergoeding zal verschuldigd zijn van 10% van de waarde van de bestelling, onverminderd de op maat gemaakte of bestelde goederen dewelke volledig vergoed dienen te worden. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.
Artikel 4: Garantie
Op de door de BV Verheyen Binnenhuisinrichting geleverde goederen geven zij slechts garantie in de mate dat deze van de leveranciers bedongen kan worden en dit volgens de wettelijke bepalingen. Garantie geldt niet voor gebreken en defecten, ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste behandelingen of andere oorzaken dewelke door de BV Verheyen Binnenhuisinrichting niet gecontroleerd kunnen worden.
Artikel 5: Klachten
Klachten omtrent zichtbare schade of gebreken, dienen onmiddellijk bij de levering, afhaling of plaatsing schriftelijk geformuleerd te worden door de klant zelf en genoteerd te worden op de begeleidende documenten van de levering of ophaling en voor akkoord ondertekend te worden door de verantwoordelijke van de BV Verheyen Binnenhuisinrichting. Klachten omtrent niet onmiddellijk zichtbare tekortkomingen aan de geleverde goederen of uitgevoerde werken, dienen de BV Verheyen Binnenhuisinrichting binnen de acht kalenderdagen na levering of uitvoering van werken aangetekend, te bereiken. Totdat door de BV Verheyen Binnenhuisinrichting uitdrukkelijk aanvaard is dat de goederen en/of uitgevoerde werken de aangehaalde tekortkomingen vertonen, mag de koper de betaling van de koopprijs niet opschorten noch een beroep op compensatie doen.
Artikel 6: Beëindiging-ontbinding van de overeenkomst
Wanneer de BV Verheyen Binnenhuisinrichting ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, wordt het recht voorbehouden de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin het redelijkerwijze onmogelijk is geworden om geheel of gedeeltelijk de overeenkomst uit te voeren. Een absolute onmogelijkheid is niet vereist. Wanneer er sprake is van overmacht, waardoor de BV Verheyen Binnenhuisinrichting rederlijkerwijs niet kan worden verlangd dat de opdracht verder kan vervuld worden, heeft zij het recht om deze opdracht neer te leggen c.q. op te schorten, zonder dat de BV Verheyen Binnenhuisinrichting tot enige schadevergoeding of garantie zal gehouden zijn. In dit geval behoudt de BV Verheyen Binnenhuisinrichting het recht op vergoeding van de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en geleverde producten en zal de BV Verheyen Binnenhuisinrichting de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking stellen. Indien er producten op maat of volgens specifieke wensen van de klant besteld zijn, dienen deze integraal vergoed te worden. De BV Verheyen Binnenhuisinrichting behoudt zich tevens het recht voor om in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij het om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
Artikel 7: Annulatie van de bestelling door de klant
In geval van annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling, onverminderd de op maat gemaakte of volgens specifieke wensen van de klant bestelde goederen, dewelke integraal dienen vergoed te worden.
Artikel 8: Protest tegen de factuur
Het protest tegen de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum.
Artikel 9: Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders bedongen werd. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een moratoire intrest verschudigd op het factuurbedrag ten belope van 10% op jaarbasis, onverminderd een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van
150 €. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. Bij niet-betaling behoudt de BV Verheyen Binnenhuisinrichting zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten alsook om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
Zolang de geleverde goederen niet betaald werden, blijven zij eigendom van de BV Verheyen Binnenhuisinrichting, onverminderd het risico, dat overgaat op de klant bij contractsluiting.
Artikel 11: Nietigheid
Indien een clausule van deze algemene voorwaarden niet conform zou zijn met de geldende wettelijke bepalingen, brengt dit niet de nietigheid mee van deze algemene voorwaarden.
Artikel 12: Betwistingen
Alle betwistingen, van welke aard ook, tussen de BV Verheyen Binnenhuisinrichting en haar klanten, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan de Rechtbanken te Antwerpen, Afdeling Antwerpen waarbij uitsluitend het Belgische recht van toepassing is.
Artikel 13: Privacy
U kan onze privacy wetgeving nalezen op onze website: www.verheyenbinnenhuisinrichting.be/privacy