Privacy

Privacyverklaring

Verheyen Binnenhuisinrichting BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, kunt u terecht bij Leslie Verheyen, BVBA Verheyen op info@verheyenbinnenhuisinrichting.be.

Verwerkingsdoeleinden
Verheyen Binnenhuisinrichting BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (oa. klantenadministratie, opvolgen bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond van verwerking
Persoongegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1b-e van de algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Verheyen Binnenhuisinrichting BV verbonden zijn of met enige andere partner van Verheyen Binnenhuisinrichting BV.
Verheyen Binnenhuisinrichting BV garandeert dat deze ontvangers de nodig technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft ten alle tijde het recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie ( in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een mail te verzenden naar het volgend e-mailadres: info@verheyenbinnenhuisinrichting.be.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommisssion.be).